TSPL

Algemene Voorwaarden

 

Laatst gewijzigd: 26 augustus 2022

Contactgegevens:
https://www.blavatskyhouse.org/
De Ruijterstraat 74, 2518 AV Den Haag
+31 (0)70 346 15 45

 

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Stichting I.S.I.S.: Stichting International Study-centre for Independent Search for truth gevestigd in de De Ruijterstraat 72 in Den Haag, ingeschreven onder nummer 41151394 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Den Haag.
 2. De belangstellende: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Stichting I.S.I.S.
 3. Aanbod: Door Stichting I.S.I.S. aangeboden producten en/of diensten, waaronder (e-)boeken, (e-)artikelen en (e-)tijdschriften.
 4. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Stichting I.S.I.S. en de belangstellende tot het leveren van materialen en diensten in welke vorm en op welke wijze dan ook.
 5. Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de belangstellende om af te zien van de overeenkomst.
 6. Duurzame gegevensdrager: Elk middel dat in staat stelt om informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

De Algemene Voorwaarden van de Stichting I.S.I.S. zijn, duidelijk leesbaar voor de belangstellenden, opgenomen op de webshop van Stichting I.S.I.S. Situaties die niet in deze voorwaarden zijn opgenomen, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest van’ deze Algemene Voorwaarden.

 

2. Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Als Stichting I.S.I.S. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van het aanbod. Vergissingen of fouten in het aanbod binden Stichting I.S.I.S. niet.
 2. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de belangstellende duidelijk is welke rechten en verplichtingen er zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs;
  • de kosten van de verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling;
  • de wijze van aflevering;
  • dat de overeenkomst na de totstandkoming onder Mijn profiel (https://webshop.blavatskyhouse.org/my-account/) wordt gearchiveerd, kan worden geraadpleegd en eventueel kan worden hersteld.
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor deze fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de belangstellende van het aanbod en het voldoen aan de daaraan gestelde voorwaarden (zoals betaling) en de (schriftelijke) bevestiging daarvan door Stichting I.S.I.S.
 2. Indien de belangstellende het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Stichting I.S.I.S. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Stichting I.S.I.S. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving.
 4. Indien de belangstellende elektronisch kan betalen, zullen daartoe passende veiligheidsmaatregelen getroffen worden.
 5. Stichting I.S.I.S. vermeldt in de webshop in de verzend- en retourvoorwaarden 
(https://webshop.blavatskyhouse.org/verzend-en-retourneren/) de bedenktijd die belangstellenden hebben als zij het bestelde product hebben ontvangen en op welke wijze klachten over het geleverde aanbod en/of diensten kenbaar kunnen worden gemaakt.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van het aanbod.

4. Abonnementen

 1. De (e-)jaarabonnementen op het tijdschrift Lucifer kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en kunnen schriftelijk, via de e-mail en/of telefonisch worden opgezegd uiterlijk een maand voor de start van het volgende kalenderjaar (eind november).
 2. Stichting I.S.I.S. behoudt zich het recht voor om de prijzen van het abonnement te indexeren en prijsverhogingen door te voeren.

5. Levering

 1. Stichting I.S.I.S. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en/of diensten. Zo ziet zij erop toe dat de producten op een degelijke wijze worden verpakt en klaargemaakt voor verzending.
 2. De belangstellende heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het bestelde.
 3. Tijdens de bedenktermijn zal de belangstellende zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het bestelde slechts in die mate uitpakken om te beoordelen of hij het bestelde wil behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het bestelde met alle geleverde toebehoren zoveel mogelijk in de originele staat retourneren, binnen de termijn van 14 dagen. De belangstellende zal dit kenbaar maken middels een e-mail naar Stichting I.S.I.S. De belangstellende kan aantonen dat het geleverde product tijdig is teruggestuurd, door in een e-mail een kopie van het bewijs van verzending toe te sturen.
 4. Indien de belangstellende gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening van Stichting I.S.I.S. Deze zal na retour ontvangst van het geleverde, de portokosten terugbetalen. Terugbetaling zal geschieden op dezelfde bankrekening als de belangstellende gebruikt heeft voor de betaling.
   
 5. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de belangstellende is de belangstellende aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van het product.
 6. Indien de belangstellende na afloop van de termijn in artikel 5 lid 2 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, respectievelijk het product niet aan Stichting I.S.I.S. heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 7. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na ontvangst aan Stichting I.S.I.S te worden gemeld via de e-mail, voorzien van het telefoonnummer van belangstellende opdat telefonisch nadere afspraken kunnen worden gemaakt. Deze afspraken worden door Stichting I.S.I.S. schriftelijk bevestigd via de e-mail. Terugzending van de producten dient te geschieden bij voorkeur in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 8. Bij gebreke van een deugdelijk en tijdige mededeling vervalt elke aanspraak jegens Stichting I.S.I.S. over gebreken van het product.
 9. Indien het bestelde product op voorraad is, zal het bestelde product zo mogelijk binnen 7 dagen verzonden worden. Indien het bestelde niet op voorraad is, zal verzending zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd worden. Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk niet binnen een week, respectievelijk 30 dagen, kan worden verzonden, zal de belangstellende hierover via de e-mail geïnformeerd worden. Verzending zal dan zo spoedig als mogelijk is plaatsvinden. Indien verzending niet binnen 30 dagen mogelijk is, heeft de belangstellende het recht de overeenkomst zonder kosten, schriftelijk, via de e-mail te ontbinden. Stichting I.S.I.S zal na ontbinding het bedrag voor het niet geleverde product en de verzendkosten binnen 14 dagen retourneren. De belangstellende heeft geen recht op een schadevergoeding.
 10. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Stichting I.S.I.S. tot het moment van bezorging aan de belangstellende of iemand die in zijn plaats treedt.

6. Betaling

 1. Belangstellende betaalt voor het product op de wijze zoals is overeengekomen en vermeld staat in de webshop.
 2. De belangstellende heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld te melden aan Stichting I.S.I.S.

7. Intellectueel eigendomsrecht

 1. Het is niet toegestaan om zonder vooraf schriftelijke toestemming van Stichting I.S.I.S geleverde producen geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken. Het is niet toegestaan producten te kopiëren, aan te passen of er enige actie op te ondernemen op een wijze die in strijd is of inbreuk maakt op intellectueel eigendomsrecht van Stichting I.S.I.S. of een aan haar verbonden partij.
 2. Niets in deze Algemene Voorwaarden kan worden uitgelegd als een overdracht van intellectuele eigendomsrechten of auteursrechten.

8. Vertrouwelijkheid en privacyregels

 1. Stichting I.S.I.S. verbindt zich maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren van gegevens van vertrouwelijke aard van belangstellenden.
 2. Via de webshop geven belangstellenden toestemming die gegevens op te slaan in de administratie van Stichting I.S.I.S. die nodig zijn voor de afhandeling van de overeenkomst volgens het privacybeleid zoals dat op de webshop staat vermeld: https://webshop.blavatskyhouse.org/privacybeleid/.
 3. Belangstellenden kunnen bij de bestelling van producten toestemming geven te worden opgenomen in de administratie van belangstellenden van Stichting I.S.IS. ten behoeve van toekomstig af te nemen producten en/of diensten of om belangstellenden te informeren over nieuwe of bestaande producten en/of diensten.
 4. Op verzoek van belangstellende zal Stichting I.S.I.S. uiterlijk binnen 4 weken kenbaar maken welke gegevens van belangstellende in de administratie zijn opgenomen.
 5. Gegevens van belangstellenden zullen op diens verzoek worden aangepast of uit de administratie worden verwijderd.

9. Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Stichting I.S.I.S., De Ruijterstraat 72 te Den Haag of via het contactformulier op de website https://blavatskyhouse.org/nl/contact/.
 2. Binnengekomen klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer antwoord op de klacht verwacht kan worden.
 3. Indien een klacht (gedeeltelijk) gegrond wordt bevonden, zal Stichting I.S.I.S. de geleverde producten/diensten kosteloos (gedeeltelijk) vervangen/leveren.

10. Geschillen

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de belangstellende woonachtig is in het buitenland.

11. Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van belangstellenden zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op een zodanige wijze voor een door de belangstellende toegankelijke wijze zijn opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.