TSPL

Geheime Leer (2 delen) (4e Herziene uitgave)

De synthese van wetenschap, religie en filosofie
4de Herziene druk 2019

55,00

De synthese van wetenschap, religie en filosofie br/>
Al ruim 100 jaar is dit boek de meest uitgebreide bron van informatie over esoterische wijsheid
In deel 1 wordt het ontstaan van het zonnestelsel besproken waarbij wordt toegelicht dat deze niet op toeval berust maar op evolutie vanuit meer etherische gebieden die in cyclussen verloopt. De oeroude gedachte wordt naar voren gebracht dat werelden verschijnen, verdwijnen en zich weer opnieuw belichamen in de grenzeloze ruimte
In deel 2 wordt het ontstaan van de mens besproken. Er wordt aangegeven dat de mens niet door middel van een willekeurige stoffelijke evolutie is ontstaan maar door evolutie van binnenuit, vanuit zijn hogere spirituele delen, en daarbij ‘afstamt’ van de goden
In beide delen worden wetenschappelijke theorieën belicht en vergeleken met de opvattingen van de oude wijsheid. De oeroude symboliek van de wereldreligies en van mythen wordt verklaard, en er wordt aangetoond dat die uit één gemeenschappelijke bron voortkomen

Deze geheel herziene vertaling bevat ruim 3000 bronverwijzingen die zorgvuldig zijn nagezocht en een diepere studie mogelijk maken

Helena Petrovna Blavatsky (-Von Hahn) werd geboren op 12 augustus 1831 in Jekaterinoslaw in Rusland. Zij was korte tijd gehuwd met N. Blavatsky. Daarna ondernam ze gedurende een periode van meer dan 20 jaar verschillende reizen, o.a. naar India en Tibet. Deze brachten haar in aanraking met mystieke tradities in diverse delen van de wereld. Ze was de voornaamste oprichtster van de Theosophical Society (New York, 1875), waarvan ze de geestelijke leiding op zich nam.
De belangrijkste “aandachtspunten” van deze Society zijn: 1) de broederschap van alle mensen; 2) de vergelijkende studie van religies uit de oudheid en het heden; 3) de ontwikkeling van de latente goddelijke krachten in de mens.
Tot haar dood op 8 mei 1891 wijdde H.P.B. haar buitengewone talenten aan de verspreiding van de theosofie. Haar Collected Writings omvatten 14 delen.
H.P.B. was een markante persoonlijkheid en bijzonder begaafd. De eerste druk van haar voornaamste boek, De Geheime Leer, verscheen in het Engels in 1888 te Londen. Het heeft grote invloed gehad op het denken op religieus-filosofisch gebied en op het werk van theosofische en verwante organisaties. Zo zijn begrippen en termen als “reïncarnatie” en “karma” nu volkomen in het taalgebruik ingeburgerd.

<u.Inhoudsopgave:
Deel 1 – Het ontstaan van de Kosmos

Inleiding
Proloog
Opmerking

Afdeling 1
Kosmische evolutie
Vertaling van zeven stanza’s met toelichtingen uit het geheime Boek van Dzyan

Zeven stanza’s uit het Boek van Dzyan

Toelichtingen op de zeven stanza’s

Stanza 1. De nacht van het heelal
Stanza 2. Het denkbeeld differentiatie
Stanza 3. Het ontwaken van de kosmos
Stanza 4. De zevenvoudige hiërarchie.n
Stanza 5. Fohat: het kind van de zevenvoudige hiërarchie.n
Stanza 6. Onze wereld, haar groei en ontwikkeling
Stanza 6 – vervolg
Stanza 7. De voorouders van de mens op aarde
Samenvatting
De kern van de geheime leer

Afdeling 2
De ontwikkeling van de symboliek in bij benadering chronologische volgorde

1. Symboliek en ideografie
2. De mysterietaal en haar sleutels
3. Oorspronkelijke substantie en het goddelijk denken
4. Chaos – theos – kosmos
5. Over de verborgen godheid en haar symbolen
6. Het wereld-ei
7. De dagen en nachten van Brahm.
Menselijke goden en goddelijke mensen
8. De lotus als universeel symbool
9. De maan, Deus Lunus, Phoebe
10. Verering van bomen, slangen, en krokodillen
11. Daemon est deus inversus
12. De theogonie van de scheppende goden
13. De zeven scheppingen
14. De vier elementen
15. Over Kuan-shih-yin en Kuan-yin

Afdeling 3
Appendices
Een vergelijking tussen de wetenschap en de geheime leer

1. Redenen voor het opnemen van deze appendices
2. Natuurkundigen spelen nu blindemannetje
3. ‘An lumen sit corpus, nec non?’
4. Is de zwaartekracht een wet?
5. De rotatietheorieën in de wetenschap
6. De maskers van de wetenschap
7. Een aanval door een wetenschapper op de krachttheorie van de wetenschap
8. Levenskracht of zwaartekracht?
9. De zonnetheorie
10. De kracht van de toekomst
11. Over elementen en atomen
12. Oude gedachten in een modern kleed
13. Wetenschappelijke en esoterische bewijzen voor, en bezwaren tegen, de moderne neveltheorie
14. Krachten – bewegingsvormen of intelligenties?
15. Goden, monaden, en atomen
16. Cyclische evolutie en karma
17. De dierenriem en zijn ouderdom
18. Samenvatting van de wederzijdse standpunten
Deel 2 – Het ontstaan van de mens

Inhoud
Inleidende opmerkingen
Over de oeroude stanza’s en de vier prehistorische continenten
Het Onvergankelijke Heilige Land
Het land van de Hyperboreeërs
Lemurië
Atlantis
De tropen aan de pool

Afdeling 1
Vertaling van stanza’s met toelichtingen uit het geheime Boek van Dzyan

Stanza 1. Het begin van bewust leven
Stanza 2. Zonder hulp schiet de natuur tekort
Stanza 3. Pogingen tot het scheppen van de mens
Stanza 4 – vervolg
Stanza 5. De evolutie van het tweede ras
Stanza 6. De evolutie van de ‘zweetgeborenen’
Stanza 7. Van het halfgoddelijke ras tot de eerste mensenrassen
Stanza 8. Evolutie van zoogdieren – de eerste val
Stanza 9. De laatste evolutiestadia van de mens
Stanza 10. De geschiedenis van het vierde ras
Stanza 10 – vervolg
Stanza 11. De beschaving en vernietiging van het derde en vierde ras
Stanza 11 – vervolg
Stanza 12. Het vijfde ras en zijn goddelijke leraren
Conclusie

Afdeling 2
De oeroude symboliek van de wereldreligies
16. Adam-Adami
17. Het ‘heilige der heiligen’; zijn ontaarding
18. Over de mythe van de ‘gevallen engel’ in haar verschillende aspecten
A. Wie en wat is de boze geest?
B. De goden van het licht komen voort uit de goden van de duisternis
C. De vele betekenissen van de ‘oorlog in de hemel’
19. Is pleroma de verblijfplaats van Satan?
20. Promêtheus, de titan
21. Enoichion – Henoch
22. De symboliek van de mysterienamen Iao en Jehovah, en hun verband met het kruis en de cirkel
A. Kruis en cirkel
B. De val van het kruis in de stof
23. De Upanishads in de gnostische literatuur
De wijsheid van het goddelijk zelf
24. Het kruis en het pythagorische tiental
25. De mysteries van het zevental
A. Saptaparña
B. De tetraktis in verband met het zevental
C. Het zevental in de Veda’s
D. Het zevental in de exoterische boeken
E. Zeven in de astronomie, wetenschap, en magie
F. De zeven zielen van de egyptologen

Afdeling 3
Appendices
Een vergelijking tussen de wetenschap en de geheime leer
1. Oude of hedendaagse antropologie?
2. De voorouders die de wetenschap de mens biedt
3. De fossiele overblijfselen van de mens en de mensaap
A. Geologische feiten betreffende hun verwantschap
B. Westers evolutionisme: de vergelijkende anatomie van de mens en de mensaap
C. Het darwinisme en de ouderdom van de mens: de mensapen en hun voorouders
4. De duur van de geologische tijdperken, rascyclussen, en de ouderdom van de mens
A. Hedendaagse wetenschappelijke beschouwingen over de ouderdom van de aardbol
B. Over ketens van planeten en hun veelvoudigheid
C. Aanvullende opmerkingen over de esoterische geologische chronologie
5. Organische evolutie en scheppende centra
A. De oorsprong en evolutie van de zoogdieren
B. De Europese paleolithische rassen: oorsprong en verspreiding
6. Sporen van reuzen, beschavingen, en verzonken continenten in de geschiedenis
7. Wetenschappelijke en geologische bewijzen voor het bestaan van verschillende verzonken continenten

Additional information

Weight 2610 g
Dimensions 240 × 170 × 100 mm
Schrijver

Blavatsky, H.P.

Uitgave

Hardcover

Pagina's

1659

ISBN

978-94-91433-23-8

Taal

Nederlands

Uitgeverij

Theosophical University Press

Oorspronkelijkheid

Leraren