TSPL

Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte

Sale!

24,00

Deze eerste Nederlandse uitgave van de Fundamentals of the Esoteric Philosophy bevat het verslag van een serie van 48 bijeenkomsten, waar Gottfried de Purucker aan een groep studenten Helena Petrovna Blavatsky’s meesterwerk De Geheime Leer uitlegt.
Gottfried de Purucker werd in 1874 te Suffern, New York, geboren en opgevoed in Genève. Hij beheerste in totaal 13 talen, waaronder Grieks, Latijn, Hebreeuws en in latere jaren Sanskriet. Tijdens zijn studie van Westerse én Oosterse heilige boeken in hun originele taal kwam hij al snel tot het inzicht, dat de uitleg en commentaren van Kerkvaders en latere vertalers ontoereikend en vaak zelfs onjuist waren. Ook ontdekte hij dat deze heilige teksten van de verschillende wereldreligies dezelfde oude, universele waarheden bevatten.
Toen hij een boek in handen kreeg over Theosofie, de gemeenschappelijke kern van alle religies, vond hij zijn eigen ontdekkingen bevestigd. Hij werd lid van The Theosophical Society, en verhuisde in 1903 naar het Internationaal Hoofdkwartier ervan in Point Loma, Californië. Vanaf 1929 tot zijn overlijden in 1942 was hij Leider van deze organisatie.
Jaren lang gaf hij overal in Amerika en Europa lezingen, in het Internationaal Hoofdkwartier in Point Loma leidde hij studies voor een kleine groep studenten, waarin hij de esoterische kant van de Theosofie belichtte. In deze serie van 48 studies, die hij gaf van 1924 – 1927, geeft hij hun een meesterlijk inzicht in de 3 Grondstellingen en de 7 hoofdlijnen – de 7 Juwelen van Wijsheid – in De Geheime Leer.
De methode die hij daarbij gebruikt is uniek. Het is de methode van onderricht in de oude Mysteriescholen. Hij begint met een bepaald onderwerp eerst kort aan te duiden. In een volgend hoofdstuk behandelt hij dit onderwerp meer in detail, waarna hij in een later hoofdstuk de esoterische sleutel tot het onderwerp verschaft wanneer de voorgaande gedachten zijn begrepen.
Hierin ligt de onschatbare waarde van dit boek, omdat het de basis verschaft om te groeien naar een steeds dieper inzicht in de aloude Esoterische Wijsbegeerte of Theosofie, en daarmee naar een steeds dieper besef van innerlijke verbondenheid en eenheid met het AL.

Inhoudsopgave:
DEEL 1
1. Het Zelf: ’s mensen diepste schakel met het Onuitsprekelijke. De Esoterische Wijsbegeerte in al de oude godsdiensten onderwezen

2. Waar is de Werkelijkheid? De Waarheid kan gekend worden. De samengestelde natuur van de mens volgens verschillende systemen: drievoudig, viervoudig, vijfvoudig of zevenvoudig

3. De leer van Mâyâ: objectief idealisme de basis der zedenleer: in de geestelijke eenheid – de goddelijkheid – van het Al geworteld. Het Zelf en de ‘zelven’

4. Van Primordiaal Punt tot Heelal en Mens. Hoe begint de manifestatie? Manvantara en Pralaya

5. De esoterische leringen en de nevel-theorie. Goden achter de Kosmos: waarom de Natuur onvolmaakt is

6. De Dageraad der Manifestatie: laya-centra. Een bewust heelal – geestelijk doebewust. Stoïcijnse leer van de vermenging aller wezens: ‘Natuurwetten’. Filosofisch Polytheïsme en de leer der Hiërarchieën

7. ‘Hiërarchieën’: een van de verloren sleutels van de Esoterische Wijsbegeerte. De Pythagoreïsche heilige Tetractys. De Ladder des Levens: de legende van Padmapâni

8. Sporen der Esoterische Wijsbegeerte in Genesis

9. Schets der esoterische Cosmogonie. Bollen, Ronden en Rassen: Cosmische Tijdperken

10. De leer van Swabhâva – zelfwording – karakteristieke individualiteit. De mens, zelfontwikkeld, zijn eigen schepper. Monadologie van Leibnitz gesteld tegenover de leringen der Esoterische Wijsbegeerte

11. De cosmische pelgrimstocht. Van onzelfbewuste godsvonk tot volledig zelfbewuste god

12. Psychologie, naar de opvatting der Esoterische Wijsbegeerte. Onsterfelijkheid is voorwaardelijk: het verlies van de ziel

13. Het proces der evolutie. Zelf, ego en ziel: ‘Ik ben’ en ‘Ik ben ik’

14. ‘Hemelen’ en ‘hellen’: leringen van de Esoterische Wijsbegeerte en van de exoterische godsdiensten

15. De evolutie van het ‘Absolute’. Algemeen toegepast evolutieplan op alle gebieden. Zeven Sleutels tot Wijsheid en toekomstige Inwijdingen

16. Âtma-Vidyâ: hoe het Ene het Vele wordt.
‘Verloren zielen’ en ‘zielloze wezens’. De Mens, een Samengesteld Wezen: geen blijvend beginsel in de mens

17. De Stille Wachter

18. De Spiritueel-psychologische Hiërarchie van Adepten. Het ‘Verwonderlijke Wezen’. De Boeddha’s, Nirmânakâya’s, Dhyân-Chohans

19. De Zeven Juwelen en de zeven trappen van Inwijding

20. Het hoger aspect van de menselijke psychologie. Inwijding en de Mysteriën: Avatâra’s, Boeddha’s en Bodhisattva’s. Hun relatie tot Bollen, Ronden en Rassen

21. Inwijdingen en de oude Mysteriën, Wortelrassen en hun onderverdelingen.Bolronden. Planetaire ronden. Solaire Kalpa’s: hoe ze te berekenen. Catastrofen voor het ras

22. De Hiërarchie van Mededogen. De incarnatie van de Mânasaputra’s

23. De zon en de planeten: hun rol in het evolutionaire drama

DEEL II
24. De tien trappen van het zijn volgens het Syrische stelsel. Esoterische wijze van onderricht: paradoxen: intuïtie

25. De mysteriën van de zevenvoudige natuur. Correspondenties: Bollen, Elementen, menselijke beginselen. De zeven heilige planeten van de ouden. Tijdperken en catastrofen met betrekking tot de rassen

26. De microcosmos, een weerspiegeling van de macrocosmos. Elementen, beginselen, manifestaties van het ene Leven. Relativiteit: een fundamentele conceptie van de Oude Wijsheid

27. De twee fundamentele Kosmische Hiërarchieën: stof en geest-bewustzijn. Chaos – Theos – Kosmos: Goden – Monaden – Atomen

28. Het avontuur van een atoom. Laya-centra: zon, kometen en planeten: ziel en monade. De grondtoon van het Occultisme

29. Ruimte: het Grenzenloze Al. Met in elkaar sluitende, elkaar doordringende heelallen gevuld.
Eén actie, één hiërarchische intelligentie, één ontwikkelingsgang in heel de natuur: één organisme, één universeel leven

30. De wederzijdse betrekking van goden, monaden, atomen – een sleutel tot de evolutieleer. Opeenvolgende emanaties: scheden. Hogere wezens emanerend en zich kledend in scharen van lagere wezens. Moraliteit op de structuur van het heelal gebaseerd

31. De opbouw van de Kosmos. Dezelfde fundamentele wet in alle leven en zijn: een eindeloze ladder van vooruitgang.
Analogische processen van kosmische en psychologische ontwikkeling.
De rivier des levens

32. Uit het onzichtbare in het zichtbare.
Uit het zichtbare in het onzichtbare.
Het Magnum Opus

33. De Levensgolf en de zeven elementen. De esoterische filosofie, zoals ze door de Stoïcijnen werd onderwezen

34. De Ruimten der Ruimte. De Geheime Leer, een samenvoegster: universele sleutels. Leringen van ‘het Ledige’ en van ‘de Volheid’ tegenover elkaar gesteld

35. Occultisme en de Mysteriescholen. Zeven graden van inwijding: de mens wordt een god. Zeven kosmische gebieden: onze planeetketen van zeven bollen op de vier lagere gebieden: de tocht van de Levensgolf er doorheen

36. Elkaar doordringende gebieden van Zijn. Loka’s en Tala’s: Bipolaire kosmische Beginselen en Elementen.De ‘Ketterij der Afgescheidenheid’

37. Het bouwplan van de Kosmos. Loka’s en Tala’s: Beginselen en Elementen: werelden – niet alleen toestanden. Ruimte de uiteindelijke realiteit

38. Ontaarding en sluiting van de Mysteriescholen. Neo-Pythagoreïsche en Neo-Platonische stelsels: hoofdbronnen der christelijke theologie. Esoterische en exoterische leringen: symboliek

39. Theosofie en Occultisme. Occultisme: de kern van waarheid, werkelijkheid: een compleet geheel. Occultisme en morele verantwoordelijkheid. Ons zonnestelsel: een Kosmisch Atoom: ‘Ei van Brahmâ’

40. Definities der godheid: Atheïsme: Pantheïsme.
Is er een opperste persoonlijke god? Kosmische bouwmeesters en bouwers. Om werkelijk te kennen moet men worden

41. De Leer der Sferen. Het Universeel Zonnestelsel en ons Zonnestelsel. De zeven heilige planeten: waarom ‘heilig’?

42. De Leer der Sferen in haar vier aspecten. De Zeven Heilige Planeten en hun Bestuurders: hun relatie tot onze Aardketen. De Circulaties van de Kosmos: Buitenronden en Binnenronden: Sishta’s.
Eén universele grondwet: Zo boven, zo beneden. De Leer van het ‘Oog’ en die van het‘Hart’

43. Analogie: het leven van de mens en het leven van een Planeetketen. Occultisme en ethiek: “Leef het leven, zo gij de leer wilt kennen”

44. Beginselen van denken en studie: kan het Occultisme onderwezen worden? Oude astrologie een ware wetenschap. Onze Aardketen van Bollen, de Zeven Heilige Planeten, en de twaalf tekens van de dierenriem. Levensatomen: de bouwstenen van het heelal

45. Fysiologie, Psychologie en Pneumatologie van het Heelal. Tien en twaalf Gebieden van het Universeel Zonnestelsel: Intermediaire kritische gebieden. Al het gemanifesteerde Zijn een gegradueerd Continuüm van onderling verbonden en verstrengelde hiërarchieën: Elk met zijn eigen begin en einde. Sishta’s en het ‘Levenssurplus’

46. Het leven van de chela’s. Zeven en tien Levensgolven: de loop van de Monaden om de zeven Bollen: Wetten van ‘Versnelling’ op de Dalende en van ‘Vertraging’ op de Stijgende Boog. Vijfde en Zesde Ronders. Het heilige ‘woord’

47. Leraar en leerling. Vereisten voor het chelaschap

48. Het Hart van het Heelal. De weg naar vrede, geluk, begrip is van binnen. De grote opgaaf: Ken Uzelf: het gehele geheim der inwijding.
Onze verantwoordelijkheid: ethische waarden en de wetten van het heelal: harmonie

INDEX

Additional information

Weight 1355 g
Dimensions 245 × 170 × 46 mm
Schrijver

Purucker, G. de

Uitgave

Hardcover

Pagina's

714

ISBN

90-70163-60-8

Taal

Nederlands

Uitgeverij

Stichting I.S.I.S.

Oorspronkelijkheid

Leraren